22.05.15 CiU: Al servei de totes les persones, però especialment de les que més ho necessiten

Des de l’Àrea de Serveis Socials s’ofereix acompanyament a nivell personal, familiar i social per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, tenint en compte les situacions de necessitat en què es troben. CiU ha potenciat al màxim aquesta i altres activitats multiplicant per set el pressupost que es destina a l’atenció social.

Una atenció que segons la Llei, de fet, no és competència municipal, però que el Govern de CiU sempre ha considerat que havia d’atendre. Per això ha completat l’equip de professionals que s’hi dedica, ha ajudat a buscar els recursos materials, assistencials i econòmics necessaris i ha potenciat les seves activitats.

No està tot fet, ni molt menys. Cal incrementar la recerca d’ajuts. També les campanyes de conscienciació, ajuda i acompanyament com la de la imatge. Adreçades a la Gent Gran, però també als adolescents i els familiars en temes tan sensibles i temibles com pot ser el de la prevenció de consum de drogues o d’altres comportaments i transtorns que els afecten.

Igualment passa amb l’atenció a la infància. El govern de CiU ha impulsat campanyes d’ajuts per a que cap nen de Caldes passi gana. També s’ha procurat que cap no es quedi sense formació. I és que la crisi ha colpejat amb força i no són poques les famílies que ho passen malament.

Per això, CiU es proposa traçar un Pla d’Acció Social Col•lectiu, amb participació de totes les àrees del govern que agrupi tots els recursos disponibles (també els d’ocupació i inserció laboral) i els que es puguin obtenir d’altres administracions per a poder aplicar, en cada moment els més adequats a cada usuari.

No obstant aquesta és, i ha de ser, una feina discreta de la qual, més que parlar-ne cal practicar-la. Això és el que s’ha fet fins ara i és el que es seguirà fent perquè el benestar de les persones, de totes les persones, és la nostra prioritat. La de l’equip de CiU i la de l’alcalde Joaquim Arnó.

Comparteix