13.05.15 Caldes Termal

Projecte de destinació turística d’abast internacional

Per primer cop en molt temps, Caldes tindrà un pla de dinamització comercial que va més enllà de les bones paraules i les bones intencions. Sota el paraigua del Termalisme i l’empara dels mitjans tècnics, logístics i econòmics del Consorci de Viles Termals de Catalunya, es crearà una destinació turística que inclogui com oferta complementària, tot el ventall d’establiments i equipaments culturals, turístics, esportius, lúdics i de serveis de Caldes i del seu entorn més immediat.

Tots aquests components estarien inclosos dins el programa “Caldes Termal” que seria accessible mitjançant una plataforma web B2B (Business to Business) que permetria la màxima projecció i propagació en el mercat turístic internacional global via Internet, que actualment representa més del 80% del mercat turístic total.

Es tractaria doncs de confeccionar una oferta conjunta agrupada entorn del termalisme que actuaria com a eix vertebrador d’un producte que agruparia tots els actius turístics i comercials que hi estiguin relacionats directament o indirectament. Una plataforma web de difusió on-line especialitzada, amb la finalitat de facilitar la planificació i la contractació de tot tipus de serveis i productes, ja sigui prèviament en origen, ja sigui un cop el visitant es trobi a Caldes.

A l’hora de valorar bé l’abast de la proposta que defensa CiU, cal considerar que quan parlem de serveis i productes susceptibles de ser inclosos dins la destinació turística “Caldes Termal” ens estem referint a tots aquells que vegin i entenguin que junts es pot fer més feina que per separat i que el segment del turisme de salut és un dels més importants a nivell internacional , quantitativament i qualitativament parlant.

L’alcalde Joaquim Arnó en la seva qualitat també de President del Consorci de Viles Termals de Catalunya i la resta de l’equip de regidors de CiU, ja fa temps que treballen en aquesta direcció perquè consideren, igual com ho fan la majoria de caldencs, que l’economia local necessita d’un fort impuls de reforç de qualitat i de difusió que permeti que Caldes i la seva gent facin un important i decisiu salt cap a major cotes de benestar en el marc d’una evolució i un progrés just i sostenible.

Comparteix